Blik op 2011 BLIK OP 2011 | ONLINE
Balans & Exploitatie | Balans

Balans

2011 heeft een goed financieel resultaat opgeleverd. De RDW houdt de onstabiele economische situatie voortdurend in de gaten, maar is goed in staat deze het hoofd te bieden.
 
BALANS (alle bedragen x1000) Stand per 31 december 2011 Stand per 31 december 2010
 
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële activa   2.630   6.079
Materiele activa 41.684 43.108
44.314 49.187
Vlottende activa   1.172   1.446
Voorraden 15.798   8.628
Vorderingen 15.200 12.568​
Overlopende activa​ 11.156​ 13.586​
Liquide middelen 43.326 36.228​
TOTAAL ACTIVA 87.640 85.415
PASSIVA
Reserves
Structurele reserve 14.943 16.574
Conjuncturele reserve 9.100 6.923
Bestemmingsreserve rijbewijzen 11.042 9.784
Reserve flankerend bewijs 4.635 5.240
Reserve beleidsinitiatieven 2.600 2.600
Wettelijke reserve immateriele vaste activa 1.259​ ​3.204
43.579​ ​44.325
Voorzieningen​ ​15.948 11.942​
Kortlopende schulden​
Crediteuren ​1.703 5.401
Overige schulden​ 18.787 22.064
Overlopende passiva 7.623​ 1.683​
28.113​ 29.148​
TOTAAL PASSIVA 87.640 85.415